Följande AWS Kreditprogram Regler och Villkor ("Kreditvillkor") gäller för alla AWS krediter ("Krediter") som du erhåller. Termer med stora bokstäver som används men inte är definierade i dessa kreditvillkor skall ha den innebörd som anges i AWS kundavtal, tillgängligt på http://aws.amazon.com/agreement.

1. Krediternas bruk

1.1 Krediter får endast användas för arvoden och avgifter för de av AWS utsedda särskilda Tjänsterna (kollektivt, "Berättigade Tjänster") i enlighet med lånevillkoren och eventuella andra tillämpliga villkor och villkoren för användning av AWS Tjänster, inklusive Kundens Avtal. Du får inte använda Krediter för eventuella arvoden eller avgifter för Tjänster som använts innan Krediternas mottagande, Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, eventuell engångsavgift för någon Tjänst eller någon annan Tjänst som kan särskilt utses av AWS från tid till annan (kollektivt "icke Stödberättigade Tjänster"). Ditt AWS konto debiteras normalt pris för Icke Berättigade Tjänster. Dessutom, i fall av att eventuella arvoden eller avgifter för berättigade Tjänster överstiger din tillgängliga Kredit, debiteras ditt AWS konto de extra avgifterna.

1.2 Du kan använda Krediterna endast för verksamheter direkt anknutna till din ideella organisations uppgivna mål.

1.3 Du måste ha ett giltigt AWS konto (eller skapa ett nytt AWS konto om du inte redan har ett) innan du kan använda Krediter. När dina Krediter är förbrukade, blir ditt AWS konto debiterat all vidare användning av Tjänsterna vid normalt pris. Krediterna löper ut ett år efter att vi sänt Kreditkoden till ditt AWS konto. Du är själv ansvarig för att övervaka användaravgifter på ditt AWS konto. Underlåtenhet att använda Krediter före utgångsdatum resulterar i förverkande av Krediterna. Vi förbehåller oss rätten att annullera dina Krediter när som helst. Ingen återbetalning ges för utgångna eller avbrutna Krediter och Krediter är icke återbetalningsbara.

1.4 Krediterna är dina personliga. Du får inte sälja, licensiera, hyra ut eller på annat sätt överföra Krediter. Krediterna får inte användas till något annat konto. Krediterna är ogiltiga om du försöker sälja, licensiera, hyra ut eller på annat sätt överföra dem. Krediterna saknar egenvärde, kan inte lösas in mot kontanter, har inget penningvärde, och tjänar enbart till att uppmuntra bruket av AWS Tjänster.

1.5 Krediterna är ogiltiga i händelse av bedrägeri, missbruk, eller underlåtenhet att uppfylla något av Kreditvillkoren eller villkor för kundavtal. FÖRUTOM ANDRA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER, BÖR DU ERSÄTTA OSS FÖR ALLA KREDITER DU ANVÄNDER, ELLER FÖRSÖKER ANVÄNDA, I STRID MED KREDIT- ELLER KUNDAVTALET.

1.6 Krediter får endast användas för arvoden och avgifter för Berättigade Tjänster, och kan inte tillämpas på försäljning, användning, kvitton eller liknande tillämpliga transaktionsbaserade skatter ("Transaktionsskatter"). Tillämpliga transaktionsskatter debiteras ditt AWS konto.

2. Ytterligare villkor

2.1 Du ger härmed AWS tillstånd att använda ditt namn och/eller bild i enlighet med AWS Kreditprogram för ideella organisationer.

2.2 Du får inte utfärda något pressmeddelande om AWS Kreditprogram för ideella organisationer utan vårt föregående skriftliga samtycke. Dessutom accepterar du att inte förvränga eller försköna förhållandet oss emellan. Till exempel, du förbinder dig inte att låta förstå att vi stöder, sponsrar, rekommenderar, eller bidrar med pengar till din organisation och mål utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Allt bruk av AWS logo(s) måste strikt följa AWS Varumärkesriktlinjer, AWS Co-Marketing-riktlinjer, och andra begränsningar som AWS bestämmer från tid till annan.

2.3 Du följer alla policys och riktlinjer för AWS Kreditprogram för ideella organisationer.

2.4 Vi kan avsluta eller ändra AWS Kreditprogram för ideella organisationer när som helst.

2.5 Data och information angående serviceerbjudanden som du har upptäckt, framdragit, utvecklat eller på annat sätt får kunskap om via nyttjandet av serviceerbjudanden bör anses vara AWS konfidentiella information under Kundavtalets villkor och du samtycker till att hålla sådan information hemlig enligt villkoren i Kundavtalet. I detta ingår, men är inte begränsat till, information angående säkerhetsangelägenheter och förslag till förbättringar i Serviceerbjudanden.

2.6 Om inte av oss skriftligen godkänt, kan Krediterna inte användas (och du är inte berättigad till Krediter) om du använder ditt konto för eller på uppdrag av USA:s federala regering. Om du tar emot/använder Krediter på någon annan statlig enhets uppdrag, genom att mottaga/använda Krediter intygar du att mottaga och använda Krediterna inte är förbjudet eller bryter mot någon lag, regel eller bindande order, inklusive tillämpliga etik- eller upphandlingsregler, och inte skapar intressekonflikt för AWS.

X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow