Adobes Restriktioner

Restrictions: 

Adobes restriktioner

 • Kvantitet:
  • Organisationer kan ansöka ett obegränsat antal individuella Creative Cloud- och Document Cloud-medlemskap.
 • Budget: Organisationer med alla budgetstorlekar är godkända för att ansöka om dessa donationer.
 • Endast ideella organisationer och bibliotek: Produkter i det här programmet är endast tillgängliga för godkända ideella organisationer, samt folkbibliotek.
 • Organisationers verksamhetstyper: Alla typer av ideella organisationer är godkända för produkdonationer inom detta program.
 • Villkor för tjänsten: Organisationer som ansöker om Adobes donationer måste godkänna produktens användarvillkor.
 • Antidiskrimineringspolicy: Organisationer som förespråkar, stödjer, eller praktiserar diskriminering baserad på ålder, etnisk härkomst, kön, nationalitet, funktionsvariation, ras, storlek, religion, sexuell läggning, eller socioekonomisk bakgrund är inte godkända för Adobes donationsprogram. Organisationerna måste bara beredda att bevisa att de inte diskriminerar på ovan nämnda grunder för att kunna motta produktdonationer.
 • Fallstudier: Mottagande organisationer måste vara villiga och beredda att bidra med information till Adobe för att kunna skapa fallstudier eller rekommendationer för donationsprogrammet.
 • Produktens distribution:
  • Donerade produkter inom detta program distribueras endast till organisationer, inte till individer. 
  • Rabatterade priser distribueras endast till individer inom kvalificerad organisationer.
  • Mottagande organisationer får inte vidarebefordra, eller sälja vidare donerade varor från Adobe.