Cisco Donation Program

Browse Products
 • Kvantitet: Organisationer kan begära valfritt antal produkter för sammanlagt upp till $ 4800 USD i administrativa avgifter per räkenskapsår (1 juli till 30 juni). Du kan beställa det antal gånger som behövs varje år, så länge de totala administrativa avgifterna för alla dina beställningar inte överstiger maxvärdet. 
 • Budget: En organisation kan ha en årlig budget på maximalt än 20 miljoner USD för att godkännas för donationer. 
 • Enbart för ideella organisationer: Alla Cisco-beställningar är föremål för en sekundär behörighetsgranskning för att verifiera att organisationen uppfyller Ciscos riktlinjer för filantropi. I synnerhet måste en organisation kunna visa att dess fokus ligger på att betjäna ekonomiskt utsatta personer. Om en organisation inte uppfyller dessa riktlinjer förbehåller Cisco sig rätten att när som helst neka en donationsbegäran. TechSoup Sverige behandlar inte betalningar för avvisade förfrågningar men återbetalar.
 • Verksamhetstyper:
  • Berättigade: Följande organisationstyper är berättigade att ansöka om produkter i detta program. Direkttjänstorganisationer som främst tjänar ekonomiskt utsatta personer är berättigade att ta emot Cisco-donationer. Se till att organisationens primära uppdrag och tjänster motsvarar en av följande organisationstyper. 
   • Organisationer som levererar pengar, varor eller tjänster till ekonomisk utsatta
   • Arbetsträning, rådgivning eller biståndsorganisationer
   • Organisationer som tillhandahåller rehabilitering till dömda, ex-dömda, alkoholister, drogmissbrukare eller tvångsspelare
   • Utbildningstjänster utanför det formella utbildningssystemet
   • Organisationer som hjälper personer med funktionshinder
   • Vissa samhällsserviceorganisationer som främst tjänar ekonomisk utsatta
   • Organisationer som hjälper med bostäder till låg- och medelinkomsttagare
   • Organisationer som tillhandahåller vård och boende för barn, arbetar för att förhindra grymhet mot barn och bekämpar ungdomsbrottslighet
   • Organisationer som tillhandahåller vård och boende för äldre
   • Organisationer som tillhandahåller ungdomsutvecklingsprogram, utom de som fokuserar på företag eller myndigheter
   • Hälsoplaneringsorganisationer i lokalsamhället
   • Patient- och familjestödorganisationer
   • Organisationer som arbetar för psykisk hälsa
   • Miljöorganisationer som fokuserar på bevarande eller på förebyggande av föroreningar
   
  • Ej berättigade: Följande organisationstyper är inte berättigade att ansöka om produkter i detta program.
   • Lokalavdelningar av stora nationella organisationer (t.ex. KFUM, Röda Korset och Rädda barnen) som finns på mer än 20 platser (även om dessa lokalavdelningar betraktas som separata enheter och inte finansieras av den nationella organisationen)
   • Religiösa organisationer utan sekulärt program. För att ha ett sekulärt program måste en organisation tillhandahålla tjänster till människor oavsett deras religiösa övertygelse och får inte sprida en tro på en specifik tro. Det måste också ha ett organisationsnummer separat från kyrkans eller religiösa organisationens .
   • Stiftelser, organisationer som erbjuder lån, bidragsgivande organisationer eller organisationer som tillhandahåller stipendier eller annan finansiering till individer och andra organisationer
   • Organisationer för sport, idrott, fritid och social aktivitet
   • Läger
   • Hänvisningstjänster
   • Skolor, universitet och liknande organisationer
   • Organisationer som arbetar med kultur eller historia
   • Publicering, radio och tv, filmproduktion, diskussion, icke-vetenskaplig studie och forskning samt informationsgivande och opinionsbildande organisationer
   • Sjukhus, brandkår, äldreboenden och ambulerande tjänster
   • Hälsokliniker, medicinska anläggningar på landsbygden, hospicer, blodbanker
   • Daghem eller barnomsorgsverksamhet
   • Välgörenhetsorganisationersomerbjuderutbildningarinom Cisco Networking Academy, ävenom de tidigaregodkäntsförCiscodonationeroch de somutbildarenligtläroplanen Networking Academy som en endaellerseparatdelav den totalaverksamheten
   • Forskningsorganisationer
   • Affärs- och yrkesorganisationer
   • Jordbruk och närstående organisationer
   • Tvister och rättshjälpsorganisationer 
   • Organisationer som arbetar med lagstiftning eller politik
   • Organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter
   • Kreditrådgivningstjänster eller finansiell utbildning
   • Förespråkande organisationer, inklusive Planned Parenthood organisationer
   • Bibliotek och museer
 • Existerande kunder: Organisationer som har köpt Cisco -produkter under de senaste sex månaderna eller som planerar att köpa Cisco -produkter under de kommande sex månaderna är inte berättigade till produkter i detta program. Detta gäller köp som görs direkt från Cisco eller via återförsäljare eller detaljhandelskanaler. 
 • Substitutioner: Cisco kan ersätta funktionellt likvärdiga produkter i en beställning. 
 • Användarvillkor : Organisationer som begär Cisco-produkter måste godkänna alla tillämpliga användarvillkor.
 • Enbart Cisco-produkter: Cisco-beställningar får inte innehålla produkter som inte är Cisco. Organisationer måste begära produkter från andra program separat så att de inte utsätts för Cisco-fördröjning. 
 • Anti-diskriminationspolitik: Organisationer som förespråkar, stöder eller utövar diskriminering på grund av ålder, etnicitet, kön, nationellt ursprung, funktionshinder, ras, storlek, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund är inte berättigade att delta i detta program. Organisationer måste vara villiga och kunna intyga att de inte diskriminerar på någon av dessa grunder för att kunna ta emot produkter i detta program. 
 • Fallstudie: Mottagarorganisationer måste vara villiga och kunna ge information till Cisco för att skapa en fallstudie eller ett vittnesmål om detta program. 
 • Produktdistribution:
  • Produkter kan bara doneras till organisationer som uppfyller Ciscos riktlinjer, och inte till enskilda personer.
  • Ciscos produkter får inte överlåtas eller säljas vidare av den mottagande organisationen.
X
{link_name} hanterar alla valideringar och all kundsupport för TechSoup Sverige kunder. Besök {link_name}arrow